JSME TU PRO VÁS A VAŠE PROJEKTY

NAŠE SLUŽBY

NEJSME "TOVÁRNA NA PROJEKTY" - VÍC NEŽ MNOŽSTVÍ SLEDUJEME KVALITU

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Poskytujeme strategické poradenství řešení odpadového hospodářství města či regionu. Projekty předcházení vzniku odpadů, materiálové a energetické využití odpadů (ZEVO).

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zavádění inovativních řešení v oblasti pitných a odpadních vod a dále poté v oblasti energetické optimalizace a látkové bilanci.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ

Skupina se zaměřuje na matematické simulace v oblastech strukturálních a termálních analýz, CFD, stavební dynamiky a hydrauliky.

SMART REGIONS

Profesionální modelování provozních nákladů budov s ohledem na nejmenší detaily. Za pomocí nejmodernějších softwarových a hardwarových nástrojů vytváříme návrhy optimalizací provozních nákladů.

Jít do DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Našim cílem je najít pro Vás, co nejvhodnější dotační titul a vyhodnotit, zda máte reálnou šanci na získání dotace a provést Vás úspěšně celým dotačním cyklem.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Poskytujeme poradenské služby po celou dobu realizace projektu. Postaráme se o řízení a administrativu a tak snížíme riziko chyb.

OSTATNÍ

Našim cílem je Vám pomoci v celém projektovém cyklu a úspěšně realizovat projekt. Nabízíme proto i ostatní služby potřebné pro úspěch projektu.

O NÁS

PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ ČINNOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTŮ

Firma byla založena v prosinci roku 1994. Firma se aktivně zapojila do příprav projektů dotovaných z EU již od samotného počátku, a to prvotně pro velké investice v oblasti ochrany životního prostředí. Postupně firma systematicky rozšířila své aktivity nejenom na oblast zpracování projektů (žádostí o dotace), ale i na celé období přípravy, realizace a monitoringu projektu. Pracovníci firmy se také aktivně podílejí na různých formách přednášek, školení, výuky a publikační činnosti. Ve svých činnostech společnost pružně spolupracuje se specializovanými firmami nebo konzultanty pro specifické oblasti, vyžaduje-li to daný projekt. Společnost zná do detailů nejen situaci v ČR, ale díky svým aktivitám i v teritoriu celé Evropy dokáže přenést do svých služeb i zkušenosti z jiných zemí a naopak. Společnost poskytuje služby např. v Chorvatsku, Slovinsku, Rumunsku, Slovensku, dále spolupracuje s partnery v Irsku, Portugalsku, Rakousku, Německu.

REFERENCE

Představujeme Vám některé z projektů, které jsme pomáhali našim klientům realizovat

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO

Rekonstrukce zařízení k energetickému využití odpadů s kapacitou 230 tis. tun odpadu za rok v rámci odpadového hospodářství města Brna v celkové výši 1800 mil. Kč. Získal dotaci 45% z EU ISPA.
Komplexní poradenství v rámci projektu
Studie proveditelnosti výstavby ZEVO
Zajištění dotace včetně monitorovací fáze v době udržitelnosti
Finanční model včetně udržitelnosti
Tvorba obchodních podmínek pro výběrové řízení

Optimalizace provozu ČOV

Nasazení měření na ČOV v rámci projektu AWCS 4.0. Simulace chodu čistírny odpadních vod s použitím matematického modelu. Vyhodnocení stávajícího stavu, ověření navrhovaných změn na ČOV
Komplexní měření ČOV
Simulace chodu ČOV
Měření látkových parametrů
Zhodnocení stavu ČOV
NAvržení optimálního provozu

HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE SAKO A VYVEDENÍ VÝKONU

Projekt realizuje vyvedení výkonu spalovny SAKO Brno, a.s. pomocí nové horkovodní výměníkové stanice (HVS) a vyvedením výkonu v horké vodě (HV) novým potrubím do přilehlé městské části Líšeň a Vinohrady. Celková investice byla 190 mil. Kč. Získal dotaci 30% z OP PIK.
Komplexní poradenství v rámci projektu
Studie proveditelnosti výstavby
Zajištění dotace včetně monitorovací fáze v době udržitelnosti
Finanční model včetně udržitelnosti

Předcházení vzniku odpadů v Brně

Projekt je rozdělen na čtyři složky předcházení vzniku odpadu:
• RE-TEX
• Biologicky rozložitelný odpad
• RE-NAB
• „Druhý život“
Náklady projektu byly 17 mil. Kč. Získal dotaci 85% z OP ŽP.
Komplexní poradenství v rámci projektu
Studie proveditelnosti včetně analýzy produkce odpadů
Zajištění dotace včetně monitorovací fáze v době udržitelnosti
Finanční model včetně udržitelnosti

Odpadové hospodářství Brno II

Výstavba zařízení ZEVO v rámci pokračování projektu OHB s kapacitou 120 tis. tun odpadu za rok. Investiční náklady projektu se předpokládají 1700 mil. Kč
Komplexní poradenství v rámci projektu
Studie proveditelnosti včetně analýzy produkce odpadů
Finanční model včetně udržitelnosti

Ochrana vod povodí řeky Dyje

Projekt řešil výstavbu a rekonstrukci kanalizací a ČOV v deseti aglomeracích v celkové výši 1500 mil. Kč. Získal dotaci 68% z EU ISPA a 5% dotaci ze SFŽP.
Komplexní poradenství v rámci projektu
Zajištění dotace včetně monitorovací fáze v době udržitelnosti
Finanční model včetně výpočtu vodného a stočného
Tvorba obchodních podmínek pro výběrové řízení

Ochrana vod povodí řeky Dyje II

Projekt navazuje na předchozí projekt Ochrany vod povodí řeky Dyje a sestává se z 11 podprojektů. Celkové náklady projektu přesáhly 1436 mil. Kč. Projekt získal dotaci 72% z Fondu soudržnosti.
Komplexní poradenství v rámci projektu
Zajištění dotace včetně monitorovací fáze v době udržitelnosti
Finanční model včetně výpočtu vodného a stočného
Tvorba obchodních podmínek pro výběrové řízení

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace a ČOV. ČOV byla navržena jako mechanicko-biologická. Celková investice byla 420 mil. Kč s dotací 80% z Fondu soudržnosti
Komplexní poradenství v rámci projektu
Zajištění dotace včetně monitorovací fáze v době udržitelnosti
Finanční model včetně výpočtu vodného a stočného

Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy

Projekt svazku obcí Mikroregion RADBUZA, měl za cíl vybudovat či zrekonstruovat VH infrastrukturu pro čištění odpadních vod v celkem devíti obcích ležících na řece Radbuze. Celková investice byla 885 mil. Kč s dotací 75 % z Fondu soudržnosti.
Zajištění dotace
Finanční model včetně výpočtu vodného a stočného
Zadávací dokumentace

Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

Projekt sestávající z 9 podprojektů na odvádění a čištění odpadních vod a jednou na pitnou vodu. Celková investice byla 1500 mil. Kč s dotací 79% z Fondu soudržnosti a 5% ze SFŽP.
Zajištění dotace
Finanční model včetně výpočtu vodného a stočného
Zadávací dokumentace

Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou

Projekt byl složen ze 2 podprojektů. Rekonstrukce sběrače A a rekonstrukce kanalizační sítě Sídliště Žďár nad Sázavou III. Celkové náklady byly 220 mil. Kč s dotací 70% z Fondu soudržnosti a 16% ze SFŽP.
Zajištění dotace
Konzultace během projektu
Finanční model včetně výpočtu vodného a stočného
Zadávací dokumentace
Monitorovací období